เกี่ยวกับเราAbout Us

นิยาม/ความหมาย

KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร

ระบบการจัดการด้านการเกษตรที่ช่วยยกระดับเกษตรกรรมไทย ด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความแม่นยำและสม่ำเสมอ ตั้งแต่การปฏิรูปพื้นที่เพาะปลูก การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งผลผลิต เพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิตและรายได้ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

KUBOTA (Agri) Solutions

นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของสยามคูโบต้าที่จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และนับป็นความภูมิใจของสยามคูโบต้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างองค์ความรู้ และรูปแบบในการทำการเกษตรแบบครบวงจร ที่ถ่ายทอดจากสยามคูโบต้า สู่ร้านผู้แทนจำหน่าย และท้ายที่สุดนำไปสู่เกษตรกรไทย ตลอดจนยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทำการเกษตรกรรมไทยในมิติใหม่ ที่จะขับเคลื่อนภาคเกษตรของไทยให้เติบโตต่อไป อีกทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยพบสิทธิประโยชน์ ความรู้พืชผล และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ รับคะแนนสะสมทันที 100 คะแนน

สมัครสมาชิก

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

X
X