เกี่ยวกับเราAbout Us

นิยาม/ความหมาย

KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร หรือ KAS

การจัดการเกษตรกรรมครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า ด้วยการใช้เทคนิคการเพาะปลูก ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างลงตัว จนกลายเป็นรูปแบบการทำเกษตรที่มีความแม่นยำ และมีแบบแผน ตั้งแต่การปฏิรูปพื้นที่ การเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการขนส่งผลผลิต นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถควบคุมปัจจัยการเพาะปลูก ได้แก่ ดินและน้ำ ในขั้นตอนต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนการคาดการณ์สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้ ตลอดจนยกระดับและสร้างมาตรฐานเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก และช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

KUBOTA (Agri) Solutions

นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของสยามคูโบต้าที่จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และนับป็นความภูมิใจของสยามคูโบต้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างองค์ความรู้ และรูปแบบในการทำการเกษตรแบบครบวงจร ที่ถ่ายทอดจากสยามคูโบต้า สู่ร้านผู้แทนจำหน่าย และท้ายที่สุดนำไปสู่เกษตรกรไทย ตลอดจนยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทำการเกษตรกรรมไทยในมิติใหม่ ที่จะขับเคลื่อนภาคเกษตรของไทยให้เติบโตต่อไป อีกทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยพบสิทธิประโยชน์ ความรู้พืชผล และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ รับคะแนนสะสมทันที 100 คะแนน

สมัครสมาชิกด้วยอีเมล สมัครสมาชิกด้วยเบอร์มือถือ

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

X